Edictes

Exercici: 2017 Bop: 67-0 Edicte: 2600 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Alp
Exercici: 2017 Bop: 67-0 Edicte: 2599 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1385 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'adjudicació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1381 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d'espais municipals
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 724 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 722 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 19-0 Edicte: 488 AJUNTAMENT D'ALP Anunci sobre exposició pública de padrons de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 4-0 Edicte: 11227 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2017 Bop: 1-0 Edicte: 11080 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació d'un preu públic
Exercici: 2016 Bop: 248-0 Edicte: 11079 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial de la taxa per la utilització d'espais municipals i l'ordenança fiscal reguladora