Edictes

Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5312 AJUNTAMENT D'ALP - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4563 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4496 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4345 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 120-0 Edicte: 3952 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 4059 AJUNTAMENT D'ALP - Suspensió d'expedients urbanístics de l'àmbit residencial del SUP-10 el Golf de la Molina
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3621 CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS - Acceptació de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic del municipi d'Alp
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3536 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació del conveni de col·laboració fibra òptica guifi.net
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3485 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable: condicionament Pista Barcelona
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3668 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020

EDICTE DIA 23/10/2017