Edictes

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8678 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7703 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7560 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació provisional de modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7559 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7317 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6819 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'exposició pública de padrons
Exercici: 2019 Bop: 164-0 Edicte: 6797 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6044 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació del cartipàs municipal 2019
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5257 CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA Anunci d'aprovació inicial del projecte de rehabilitació del centre educatiu teatre municipal d'Alp cofinançat per fons FEDER
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4524 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

EDICTE DIA 23/10/2017