CONCESSIÓ BAR PISCINA: Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per al contracte de concessió de serveis per a la gestió i l’explotació del bar de la piscina municipal d’Alp