Avanç del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)

ANUNCI

Exposició pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi d’Alp.

Redactats el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alp i el Document Inicial Estratègic, de conformitat amb l’article 106 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i aprovats en sessió plenària de data 11.01.2022, se sotmeten a informació pública pel termini de trenta dies, a fi de que puguin formular-se suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament.

Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [https://alp2500.cat].

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a Av Tossa d’Alp núm. 6 en horari de 9 a 14h, o de forma telemàtica on pot consultar-se l’instrument o l’expedient, i podran formular-se les al·legacions que s’estimin pertinents. Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació pública seran analitzades i valorades per l’administració responsable de la redacció del Pla, a fi de confirmar o rectificar els criteris i les solucions generals del planejament.

Alp, 12 de gener de 2022

L’alcalde,

Carles Adserà Guillen

 

Enllaç:

Avanç del POUM