Anunci d’aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora del trànsit en el casc urbà del municipi